Vedtægter
Hjorthede Vandværk
Frisk vand i hanen


1. § – Navn og hjemsted
2. § – Formål
3. § – Medlemmer
4. § – Medlemmernes rettigheder
5. § – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
6. § – Udtræden af selskabet
7. § – Generalforsamling
8. § – Stemmeret og afstemninger
9. § – Bestyrelsen
10. § – Tegningsret
11. § – Regnskab
12. § – Opløsning
13. § – Ikrafttræden§ 1 – Navn og hjemsted
Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er HJORTHEDE VANDVÆRK A.M.B.A.
Selskabet har hjemsted i Viborg Kommune.
§ 2 – Formål
Selskabets formå er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
§ 3 – Medlemmer
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.
§ 4 – Medlemmernes rettigheder
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsat regulativ.Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.
§ 5 – Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alen med den i selskabet indbetale kapital.
Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad – herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.
Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet – ved dødsfald medlemmets bo – forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
§ 6 – Udtræden af selskabet
Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde.
Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræde af selskabet.
Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.
§ 7 – Generalforsamling
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.
Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest den 15. februar.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:
● Valg af dirigent
● Bestyrelsens beretning
● Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
● Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
● Behandling af indkomne forslag
● Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
● Valg af revisorer
● Eventuelt
Ekstraordinære generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 30 af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.
§ 8 – Stemmeret og afstemninger
Intet medlem har mere end èn stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere èn stemme ved fuldmagt.
Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning. Købere i henholde til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.
Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstraordinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.
§ 9 – Bestyrelsen
Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.
Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget incl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen.
Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.
§ 10 – Tegningsret
Selskabet tegnes af formanden i forening med èt bestyrelsesmedlem.
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 11 – Regnskab
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
Revision af regnskaberne foretages jfr. generalforsamlingsbeslutning af den/de generalforsamlingsvalgte revisor(er), og/eller en af bestyrelsen eventuelt antaget revisor.
Årsregnskabet underskrives af revisoren og bestyrelsen.
§ 12 – Opløsning
Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.
§ 13 – Ikrafttræden
Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 19-04-2010.
De træder i kraft den 1. januar 2011.
Med virkning fra 1. januar 2011 overtages fra interessentskabet Hjorthede vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2010, hvorefter interessentskabet Hjorthede vandværk er opløst.
Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der pr. 31. december 2010 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Hjorthede vandværk, indtræder med virkning fra 1. januar 2011 i de tilsvarende funktioner i Hjorthede vandværk A.m.b.a.
Formand Bent HolmDirigent Kurt Olsen
Hjorthede Vandværk AMBA
Hjorthede Vandværk
Tingstedvej 41
8850 Bjerringbro
Telefon: 30 33 15 01
mail: info@hjorthedevand.dk

Created by Dvn.dk
Powered by Svift.net